Christmas Sleigh

Christmas Sleigh sold at Martello Alley, 203-B Wellington Street in Kingston, Ontario.

See our other portfolio

Other portfolio

ANNA

Christmas Sculptures

“JOY”

Christmas Sculptures

“RUTH”

Christmas Sculptures

“LUCIA”

Christmas Sculptures