Christmas Sleigh

Christmas Sleigh sold at Martello Alley, 203-B Wellington Street in Kingston, Ontario.

See our other portfolio

Other portfolio

“ANGELIQUE”

Christmas Sculptures

REINDEER

Christmas Sculptures

FAITH

Christmas Sculptures

ANNA

Christmas Sculptures